Проект BG16RFOP002-2.077-0643-...

Проект BG16RFOP002-2.077-0643-C01

Проект BG16RFOP002-2.077-0643-C01

Проект BG16RFOP002-2.077-0643-C01

16.02.2021 г.

Проект BG16RFOP002-2.077-0643-C01 - „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте - тук

16.02.2021г.

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-0643-C01 „Ретроуют Аксага“ ООД" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на Плочи от дървесни частици(ПДЧ)“

Документация за участие в процедурата  -  тук

“Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Ретроуют Аксага” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“