Новини - Подобряване на производствения капацитет

Подобряване на производствения капацитет 19.02.2020

Проект  BG16RFOP002-2.040-0160-С01- „Подобряване на производствения капацитет в „Ретроуют Аксага“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тук

Дата на обявяване на процедура за избор на изпълнители: 26.03.2020

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0160-С01, „Ретроуют Аксага“ ООД обявява процедура за избор на изпълнители с предмет: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на:

1. Обработващ център с цифрово - програмно управление - 1бр.(обособена позиция № 1)

2. Автоматизирана настилаща количка за платове с маса - 1бр.(обособена позиция № 2)

Документация за участие в процедурата

Дата на прекратяване на процедура за избор на изпълнители: 31.03.2020

„Ретроуют Аксага“ ООД прекратява процедура за избор на изпълнители с предмет: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на:

1. Обработващ център с цифрово - програмно управление - 1бр.(обособена позиция № 1)

2. Автоматизирана настилаща количка за платове с маса - 1бр.(обособена позиция № 2)

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител

Тези публикации  са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ретроуют Аксага” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тизи документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”